Selecting text

Виділення тексту

As with any known text editor, you can select text using either the mouse or keyboard. Selected text can be moved to some other part of the same document, copied elsewhere in the same or another document, searched for text, deleted, an more. Як і з будь-яким відомим текстовим редактором, ви можете вибрати текст за допомогою миші або клавіатури. Виділений текст може бути переміщений в іншу частину того ж документа, скопійований в тому ж або іншому документі, текст можна шукати, віддаляти тощо.

How to select text

Як виділити текст

When using the mouse, the most basic way - but there are other - is to drag the mouse from start point to end point. You can also double click a word to select it, or triple click on a line to select it. The same effect is achieved by a simple click on the line number margin, when displayed. You can extend a selection by shift clicking its new insertion point З використанням миші - найпростіший спосіб (але є й інші) - перетягнути мишу від початкової точки до кінцевої точки. Можна також двічі клацнути слово, щоб вибрати його, або потрійно клацнути на рядку, щоб вибрати його. Той же ефект досягається простим натисканням на полосу номерів рядків. Ви можете розширити вибір клацнувши на нову точку вставки.
When using the keyboard, the expected procedure is to use navigation keys in conjunction with the Shift modifier. These keyboard shortcuts can be changed at any time using the Shortcut Mapper. При використанні клавіатури, очікуванп Процедура повинна використовувати клавіші навігації в поєднанні з Shift модифікатором. Ці сполучення клавіш можуть бути змінені в будь-який час за допомогою Вкладки гарячих клавіш.

Stream vs rectangular selection

Потік і прямокутне виділення

The above procedures are known to define a stream selection, which encompasses a contiguous range of text. Using the SCI_SWAPMAINANCHORCARET Scintilla command from the Shortcut mapper, you can choose whether the caret starts or ends the selection.
However, Notepad++ also knows about rectangular selections, which define a rectangle of strips on contiguous lines.

Описані вище процедури, як відомо, визначають потоковий вибір, який включає в себе безперервний діапазон тексту. Використання команди SCI_SWAPMAINANCHORCARET Scintilla з Вкладки гарячих клавіш, ви можете вибрати: чи курсор починає, чи закінчує виділення.
Крім того, Notepad + + також знає про прямокутні виділення, які визначають прямокутні смуги на суміжних рядках.

Multi-Selection

To select a rectangle, use the above methods while also holding the Alt modifier key down. For exmple, the basic way with the mouse is to Alt-click the start point and Alt-move the mouse to the end point, and so forth. The Alt- versions of keyboard shortcuts can be changed as well. Щоб вибрати прямокутник, використовуйте описані вище методи, утримуючи натиснутою в той же час клавішу Alt модифікатора. Наприклад, основним способом за допомогою миші єклацення з Alt на початкову точку і підвод курсора до кінцевої точки з Alt, і так далі. Alt-версії сполучення клавіш можуть бути також змінені.
It is possible to combine a stream selection and arectangular selection, using the keyboard. This is probably less useful, but is not a bug. Можна комбінувати вибір потоку і прямокутний відбір за допомогою клавіатури. Це, ймовірно, менш корисно, але не помилково.
The Edit -> Line operations -> Move Up/Down current line commands also move the selected area, if it is not rectangular. This ability is lost when several selections are made - see below. Команди Редагування -> Дії над рядком -> Підняти / Опустити поточний рядок також переміщають відібрану область, якщо вона не прямокутна. Ця здатність втрачається, коли зроблено кілька виборів - див нижче.

Multiple stream selections

Численні потокові виділення

If a stream area is selected, it is possible to add another, disjoint area by Ctrl-clicking its start point and moving the mouse to the end point. More than one extra selection can be added this way. (Multi-Editing should be enabled in Preferences Якщо область потоку обрана, можна додати ще одну, непересічну, область: Ctrl- клацення на початкову точку і переміщення миші до кінцевої точки. Більше ніж один додатковий відбір може бути доданий таким чином. (Мульти-редагування повинне бути включене в Налаштуваннях

Multi-Selection

However, this ability does not extend to rectangular selections. A rectangular selection may still cling to one of the stream selections though. The SCI_ROTATESELECTION Scintilla command enables to cycle through selections, in the order they were defined. Однак ця здатність не поширюється на прямокутні виділення. Прямокутне виділення може чіплятися за одне з потокових виборів. Команда Scintilla SCI_ROTATESELECTION дозволяє проходити по виліленням в тому порядку, в якому вони були визначені.
When copying or cutting a multiple selection, the text is recorded in the order the selections appear, regardless of the order in which they were made. При копіюванні або вирізанні множинного вибору, текст записується в порядку послідовності виділених ділянок, незалежно від порядку, в якому вони були вибрані.X
Loading