Commenting

Коментування

When programming, it is often useful to comment (adding certain tags around or in front of text to mark it is non-code) or uncomment (large) section of text. Notepad++ allows to add two types of comments: При програмуванні часто корисно коментувати (додавання певних тегів навколо тексту або перед ним, щоб відзначити, що це не є кодом) або розкоментувати секцію тексту. Блокнот++ дозволяє додавати два види коментарів:
  • block comments, which means adding a special tag in front of each line of (selected) text.
  • stream comments, which means putting special tags around the selected text.
  • блокові коментарі: додавання тегів перед кожним рядком (вибраного) тексту.
  • потокові коментарі: додавання тегів навколо відібраного тексту.
Notepad++ can also remove block comments from text, or toggle them (adding them where absent and removing them where present). These options are available from the Edit menu or the Context Menu (see the section about the Context Menu for more details). Notepad + + також може видаляти блокові коментарі з тексту, або перемикати їх (додавши їх там, де вони відсутні, і видалити наявні). Ці опції доступні в меню Редагування чи в контекстному меню (див. Контекстне меню для більш докладної інформації).
To add block comment tags, select Edit->Comment/Uncomment->Block comment Щоб додати теги блокових коментарів, виберіть Редагування-> Коментувати /Розкоментувати -> Закоментувати блок.
To remove block comment tags, select Edit->Comment/Uncomment->Block uncomment. Для видалення тегів блокових коментарів, виберіть Редагування-> Коментувати /Розкоментувати -> Розкоментувати блок.
To Toggle tags for all selected lines, select Edit->Comment/Uncomment->Block toggle comment Для перемикання тегів коментарів для всіх виділених рядків, виберіть Редагування-> Коментувати/Розкоментувати-> Перемикач коментарів.
To add stream comment tags around the selected text, select Edit->Comment/Uncomment->Stream comment. Щоб додати теги потокого коментаря навколо виділеного тексту, виберіть Редагування-> Коментувати/Розкоментувати-> Потоковий коментар.
Note that if a block comment starts in column 1, and you toggle block comment on a range of lines that contains the line, the line will be uncommented, which is not usually desired. This behaviour is difficult to avoid. Зауважимо, що, якщо блоковий коментар починається у стовпцю 1 і ви перемикаєте блок коментарів на діапазон рядків, який містить рядок, рядок буде розкоментуваний, що зазвичай не бажано. Таких наслідків важко уникнути.
X
Loading