Switching between Documents

Перемикання між документами

For switching between documents the foremost method is by using the tab bar. However, you can also use the keyboard or mouse to do so. By default, you can switch to the next document by depressing the Ctrl key and then pressing Tab once for each next document. Pressing shift as well will select the previous document. To use the mouse, depress the right mouse button and use the scroll wheel. Scrolling up will select the previous document, scrolling down the next. The order of the documents is derived from the tab bar. See Tab Bar or Windows Dialog for information on how to change it. Для перемикання між документами існує насамперед метод використання панелі вкладок. Крім того, з цією метою ви можете використовувати клавіатуру або мишу. За замовчуванням, ви можете перейти до наступного документу шляхом натискання на клавіші Ctrl і Tab (на останню натискати один раз для кожного наступного документа). Натисканням shift буде вибрано попередній документ. Щоб використовувати мишу, натиснітьправу кнопку миші і використовуйте sколесо прокрутки. Прокручування вгору вибере попередній документ, прокрутка вниз - наступний. Порядок документів відповідає панелі вкладок. Див. панелі вкладок or Діалогові вікна для отримання інформації про те, як це змінити.
Documents will by default be cyclically selected, meaning that if you select the document past the last one, the first will be selected. If two views are visible, the first document of the other view will be selected. Документи за замовчуванням обратимуться циклічно, це означає, що якщо ви виберіте документ раніше за останнього, то буде вибраний перший. Якщо два вікна відкрито, то буде вибране друге вікно першого документа.
Selecting the document previous to the first document will select the last document (if two views are visible that will be the last document of the other view). Перехід до попереднього від першого документа вибере останній документ (Якщо два вікна відкрито, , то буде вибране друге вікно останнього документа).
X
Loading