Column Mode editing

Режим редагування стовпця

Editing rectangular areas

Редагування прямокутних областей

A special way of editing files is column mode editing. This means that text can be selected in columns, rather than rows (effectively meaning 'vertical editing'). The column editing support is done via Scintilla, but with a few supplements of Notepad++. To initiate a Column mode selection, depress the Alt key (default) when selecting text (using mouse or cursor keys), moving the cursor downwards or upwards as needed. This works best if a non-proportional (monospaced) font is used, because then each character will be visually aligned with the ones in the same column above and below it (refer to Styler Configurator for more information). Спеціальний шлях редагування файлів - редагування в режимі стовпця. Це означає, що текст може бути вибраний в стовпцях, замість рядків (фактично – «вертикальне редагування»). Редагування в режимі стовпця робиться за допомогою Scintilla і декількох доповнень Notepad ++. Щоб ініціювати вибір редагування в режимі стовпця, потрібно натиснути на Alt клавішу (за замовчуванням) при виборі тексту (за допомогою миші або клавіш управління курсором), переміщаючи курсор вниз або вгору по мірі необхідності. Це працює найкраще, якщо використовується непропорційний (моноширинний) шрифт: тоді кожен символ буде візуально вирівняний з таким самим в стовпцях вище і нижче (див. Конфігуратор стилю для отримання додаткової інформації).
When text is selected in this so called rectangilar mode, typing will change each selected column of characters into the typed character, or insert such a column. Use the ESC key to exit this special typing mode. To back up one column, use the Edit->Undo feature, instead of the Backspace key. Коли текст виділений в цьому так званому rectangilar режимі прямокутника вставка буде змінювати кожний вибраний стовпець символів на введений символ, або вставить такий стовпець. Використовуйте клавішу ESC для виходу з цього спеціального режиму введення. Щоб повернутися до одного стовпця, використовуйтеРедагування->Скасувати , а не клавішу Повернення .
Before typing (До вставки) "done" After typing (Після введення) "done"

The column editor

Редактор стовпців

The Column Editor dialog is designed to make working with columns easier. It can be opened by selecting Edit->Column Editor Діалог Редактора стовпців призначений, щоб полегшити роботу зі стовпцями. Його можна відкрити, вибравши Редагування->Редактор стовпців

There are two types of insertions that the column editor supports, regular text or number sequences. Є два види вставок, що підтримує редактор стовпців, звичайний текст або послідовность чисел.
By selecting the Text to insert option, it will overwrite each selected row with the given text. Вибравши опцію Текст, вставка замінить кожен виділенний рядок цим текстом.
The Number to insert option will change each selected row into a numeric value, depending on the parameters given:
  • The Initial number is the first number to be inserted.
  • The Increase by value gives the value by which each consecutive number will increase.
  • If the Leading zeros option is checked, smaller values will be padded with zeros to make them the same size as larger values, character wise.
  • Finally, you can choose which radix to use for numbers (Format), default is Decimal (10 base).
Вибравши опцію Число, вставка замінить кожен виділенний рядок на числа, залежно від заданих параметрів:
  • Початкове число - перше число, яке має бути вставлене.
  • Зростання на величину задає значення, на яке кожне послідовне число зросте. Якщо вибрана опція Початкові нулі, менші числа будуть доповнені попереду нулями, щоб зробити їх за розміром символів такими, як і великі числа
  • Нарешті, ви можете вибрати, яку основу системи числення використовувати для чисел (Формат); за замовчуванням Десяткова (основа 10).
X
Loading