Exiting Notepad++

Вихід з Notepad + +

To exit Notepad++, select File->Exit or press the close button in the titlebar. If you have any unsaved changes, Notepad++ will ask you if you want to save these changes (or cancel the exit process). When exiting, Notepad++ will save the current session by default (see the section Session management) so it will reopen it on the next restart. To change this behavior, see the section Preferences. Для виходу з Notepad + +, виберіть Файл->Вихід або натисніть кнопку Закрити на панелі заголовків. Якщо у вас є незбережені зміни, Notepad + + запитає вас, чи хочете ви зберегти ці зміни (або скасувате вихід процесу). При виході Notepad + + буде зберегти поточну сесію за замовчуванням (див. Керування сеансами ), тому він буде знову відкривати її при наступному запуску. Щоб змінити цю поведінку, див. Налаштування.
Sometimes, for various reasons (a rogue plugin, or some bug of the operating system), Notepad++ shuts down anomalously in a spontaneous way - it is said to crash. In such a situation, it does two things: Іноді, з різних причин (несправний плагін, або якась помилка операційної системи), Notepad + + вимикається аномально спонтанним чином - це, як кажуть, аварійна відмова. У такій ситуації, він робить дві речі:
  1. It attempts to save any unsaved data, if any. The results are in %TEMP%\N++RECOV\. Notepad++ will pop message boxes up to inform you of the process.
  1. Намагається врятувати всі незбережені, якщо такі є, дані. Результати будуть в %TEMP%\N++RECOV\. З'явиться повідомлення Notepad + +, щоб проінформувати Вас про процес.
On closing, it will produce a ~300k binary file called NppDump.dmp. Sending the file to a Notepad++ developer will help them understand the crash and fix the application as soon as possible, so that such events occur on an exceptional basis only. If the culprit is a plugin, the plugin author may be notified with insights into the crash, for them to take action. Закриваючись, Notepad + + створить ~ 300k двійковий файл з назвою NppDump.dmp. Відправлення файла Notepad + + -розробнику допоможе зрозуміти причини аварії та виправити якскоріше помилки, щоб подібне стало виключенням. Якщо винуватцем є плагін, автор плагіна зможе познайомитися з аварійним збоєм для того, щоб вжити заходів.
X
Loading