Standard operations

Стандартні операції

The edit control supports simple Undo, Redo and Cut, Copy and Paste. These standard operations can be found in most editors and perform in very similar ways. You can perform these operations by selecting the corresponding menu item in the Edit menu, or clicking its button on the toolbar ( for cutting text,  for copying,  for pasting,  for undo and  for redo). Additionally, by default the Cut, Copy and Paste options are available in the context menu (see the section Context Menu for more information). Редагування підтримує прості Відмінити, Повторити, Вирізати, Копіювати і Вставити. Ці стандартні операції можна знайти в більшості редакторів і виконуються у схожий спосіб. Ви можете виконувати ці операції, вибравши відповідний пункт в меню Редагування або натиснувши відповідну кнопку на панелі інструментів ( для вирізання тексту,  для копіювання,  для вставки,  для відміни і   для повтору). Крім того, за замовчуванням, опції Вирізати, Копіювати і Вставити доступні в контекстному меню (див. Контекстне меню для отримання додаткової інформації).
Browsing the Shortcut mapper will show you more editing commands that duplicate or move lines, or send a line to clipboard without selecting it. See also Other editing tools. Перегляд Вкладки гарячих клавіш дасть вам більше команд редагування, які дублюють, переміщають рядки, або відправляють до буферу обміну без їх виділення. Подивіться також Інші інструменти редагування.
X
Loading