DOCUMENTATION / ДОКУМЕНТАЦІЯ USER / КОРИСТУВАЧ NOTEPAD++ HELP / NOTEPAD++ ДОПОМОГА

FAQ

ЧСП

Notepad++ crashes, what can I do?

Збої в роботі Notepad + +: що я можу зробити?

In order to identify the problem launch Notepad++ with -noPlugins argument or relaunch Notepad++ after renaming plugins folder (which is located in Notepad++ installeddirectory). Для того, щоб виявити проблему, запустіть Notepad + + із -noPlugins аргументом або перезапустіть Notepad + + після перейменування plugins папки (яка знаходиться в Notepad + + інсталяційній директорії).
If Notepad++ continues to crash, create a thread on the Notepad++ open discussion forum with the following information: Your Notepad++ version. Your OS version and its localization information. Your hardware information. The detailed description about the context of crash and/or the complete instructions to reproduce the crash. Якщо Notepad + + продовжує терпіти крах, створить тему на відкритому дискусійному форуму Notepad + + з наступною інформацією: Ваша версія Notepad + + . Ваша версія ОС і інформація про її локалізацію. Ваша інформацію про обладнання. Докладний опис аварійної ситуації та / або повні інструкції по відтворенню аварії.
If Notepad++ stops crashing, please identify the culprit plugin (by removing plugins one by one), then report it to the Notepad++ plugins development forum. Якщо припиняється збій в роботі Notepad + +, будь ласка, визначити плагін-винуватець (шляхом видалення плагінів один за одним) та повідомте про це на форум розвитку плагінів Notepad + +.

 


Is Notepad++ free for commercial use? May I install it in all the posts of my company?

Чи є Notepad + + безкоштовним для комерційного використання? Чи можу я встановити його на всіх комп’ютерах моєї компанії?

Notepad++ is licensed under the General Public License (GPL), which means, among other things, that there are no restrictions on its use. You can use it for any purpose including commercial. Notepad + + під ліцензією General Public License (GPL), що означає, серед іншого, що не існує ніяких обмежень на його використання. Ви можете використовувати його для будь-яких цілей, в тому числі комерційних.
The only restrictions are on its distribution, and only apply in cases where you modify the source code (yes, you're even legally allowed to do that). As long as you don't modify the source code, you're fine. If you do, then if you distribute your new version of Notepad++ you have to also distribute the source code, and license it under the GPL. Єдині обмеження на його поширенняі застосовуються лише у випадках, коли ви змінюєте вихідний код (так, вам навіть офіційно дозволено робити це). До того часу, поки ви не зміните вихідний код, все - без обмежень. Якщо ви це зробите, при поширюванні вашої нової версії Notepad + + ви повинні також поширювати вихідний код і ліцензувати її на умовах GPL.
X
Loading