Macros

Макрос

Notepad++ is capable of recording some of your actions you perform while editing a document, and replaying those later on to avoid having to repeat that sequence of actions. This is called a macro and can save a great deal of time. Macro's can be played once, or multiple times, even as long as is required to run through an entire document. You can save them for later use and assign keystrokes to them for fast access (See Shortcut Mapper). Macro's are sensitive to the current position of the cursor and will (normally speaking) operate relative on it. Notepad + + може записувати деякі з ваших дій, які ви виконуєте під час редагування документа, і відтворювати їх пізніше, щоб уникнути необхідності повторювати цю послідовність дій. Це називається макросом і може заощадити багато часу. Макроси можуть бути запущені один чи декілька разів, і бути настільки довгими аби навіть пробігти через весь документ. Ви можете зберегти їх для подальшого використання і призначити клавіші для швидкого доступу до них (див. Гарячі клавіші). Макроси чутливі до поточного стану курсора і будуть (взагалі кажучи) оперувавати відносно нього.
To record a macro, select Макрос->Start Recording or press the  button on the toolbar. Notepad++ will now keep track of the changes you make on a document or certain actions you perform. Для запису макросу, виберіть Макроси->Почати запис або натисніть  кнопку на панелі інструментів. Notepad + + тепер буде відслідковувати зміни, що вносяться в документ, або певні дії, які ви виконуєте.
To stop recording, select Macro->Stop Recording or select the  button on the toolbar. As an exception to most commands, you can toggle this behavior with a special shortcut combination that is not listed in the menu but solely in the Shortcut mapper (see Settings, Shortcutmapper). By default, this is the combination Ctrl-Shift-R. Щоб зупинити запис, виберіть Макроси->Зупинити запис або натисніть  кнопку на панелі інструментів. Як виняток для більшості команд, ви можете перемикати режим роботи комбінацією клавіш, які відсутні в головному меню, і є тільки в контекстному (див. Опції, Гарячі клавіші). За замовчуванням, це комбінація Ctrl-Shift-R.
After the recording is stopped, it will be stored in a temporary buffer. If you haven't performed any actions, this buffer will be cleared. If you start recording another macro without saving your earlier work, it will be lost. Після зупинки запису, він буде зберігатися в тимчасовому буфері. Якщо ви не проводили дій, буфер буде очищений. Якщо почати запис іншого макросу без збереження попередньої роботи, його буде втрачено.
To play the macro in the buffer, select Macro->Playback or press the  button. This will perform the macro once at the current position. Для відтворення макросу з буфера, виберіть Макроси->Прокрутити запис або натисніть  кнопку. Це дозволить виконати макрос один раз з поточної позиції.

To save the macro in the buffer, select Macro->Save current recorded macro or press the  button. A dialog will pop up asking for a name of the macro and the default key combination. These can later be changed (and deleted) using the Shortcutmapper (see Shortcut Mapper). When saved, the macro will be available from the Macro menu or the Macro playlist. Щоб зберегти макрос в буфері, виберіть Макроси->Зберегти поточний записаний макрос або натисніть  кнопку. З'явиться діалогове вікно із запитом на ім'я макроса і комбінацію клавіш. Згодом це можна буде змінити (і видалити) за допомогою Гарячі клавіші (див. вкладка Гарячі клавіші). Після збереження макроса він буде доступний з меню Макроси або зі списка макросів.


To play the current macro in the buffer or any saved macro once or multiple times, select Macro->Run a macro multiple times... or press the  button. A dialog will pop up allowing you to select what macro to perform (buffer macro or any saved macro) and how many times. You can also opt to perform the macro until the cursor reaches the end of the current file (starting from its current position). Note that if no macro's are available, this dialog is inaccessible. Для відтворення поточного макроса з буфера або збереженого макроса один чи декілька разів, виберіть Макроси ->Запустити макрос багаторазово... або натисніть  кнопку. З'явиться діалогове вікно, що дозволяє вибрати макрос для виконання (макрос з буфера або збережений) і кількість разів. Ви також можете вибрати для виконання макрос, поки курсор не досягне кінця поточного файла (починаючи з поточної позиції). Зауважимо, що якщо немає доступних макросів, цей діалог не з’явиться.
To edit or delete an existing macro shortcut, you can use the Shortcut mapper, which displays all shortcuts of all kinds, and allows changing or removing a key binding. The interface is also available through the Macro -> Modify shortcut / Delete macro entry on the Macros menu. Note that the contents of a macro definition can be edited only in the shortcuts.xml file. Щоб змінити або видалити an існуючу комбінацію клавіш для виконання макроса, ви можете використати вкладку Гарячі клавіші, яка відображає Гарячі клавіші всіх команд, а також дозволяє змінити або видалити комбінацію клавіш. Інтерфейс тдозволяє робити це черезМакроси -> Редагувати гарячі клавіші / Видалити Макрос з меню Макроси. Зверніть увагу, що зміст макросів може бути змінений тільки змінами в shortcuts.xml файлі.X
Loading