Windows Dialog

Діалогові вікна

The Window menu allows you to select a file from the list of the first 10 open documents in the active view (see also Multi View). Selecting a document from the list will activate it.  Меню Вікно дозволяє вибрати файл зі списку перших 10 відкритих документів у активному вікні (див. також Багатовіконний вид). Вибір документа зі списку акти- вуватиие його. 

You can open the Windows dialog by selecting Window->Windows.... The Windows dialog allows you to manage all the currently open documents of the activate view. Ви можете відкрити діалог Вікна, вибравши Вікно->Вікно... Діалог Вікна дозволяє керувати всіма відкритими документами з активного вікна.
The Windows dialog shows a list of all the open documents in the active view. You can select one or more documents from the list. Like any Windows list control, select multiple by dragging during clicking with your mouse, or by pressing Ctrl or Shift when selecting by clicking. Or use the arrow keys on your keyboard optionally with the Ctrl or Shift key depressed (if you do so, use the spacebar key to select). Діалог Вікна відображає список всіх відкритих документів в активному вікні. Ви можете вибрати один або кілька документів із списку. Як і в будь-якому елементі управління - списку Windows, можливо вибрати кілька елементів, перетягуючи їх при утриманій клавіші миші, або одночасним натисканням клавіш миші та Ctrl чи Shift . Також використовуйте клавіші зі стрілками на клавіатурі, при необхідності з Ctrl чи Shift (якщо ви дієте так, послуговуйтеся клавішею пробілу для вибору).
Selecting one allows you to activate it by clicking on the Activate button. This will close the dialog. Вибір вікна дозволяє активувати його, натиснувши на кнопку Відкрити. Ця дія закриє діалогове вікно.
Selecting one or more allows you to click on the Save button, this will perform the Save operation if possible on all selected documents (if a Save As.. operation is needed, nothing will happen (see File Management, Opening and Saving)). Вибір одного або декількох файлів дозволяє клацнути на кнопці Зберегти, буде виконана операція збереження по можливості всіх вибраних документів (якщо потрібна операція Зберегти Як …, нічого не відбудеться (див. Керування файлами, Відкриття і Збереження)).
Selecting one or more also allows you to close those documents by clicking on Close Window(s). If a document contains any changes, you will be asked if you want to save them. Вибір одного або декількох файлів дозволяє закрити ці документи, натиснувши Закрити. Якщо документ містить будь-які зміни, вам буде запропоновано зберегти їх.

To sort the documents using the dialog, first sort the list by selecting one of the column titles in the top (selecting twice inverts the sort order). After doing so, select Sort Tabs to sort them, the documents will be rearranged in the view. Click OK to close the dialog.

Щоб відсортувати документи, використовуючи діалогове вікно, спочатку сортуйте список, вибравши один із заголовків стовпців у верхній частині (подвійне клацання інвертує порядок сортування). Після цього, виберіть Впорядкувати вкладки, щоб відсортувати їх і перебудувати документи у вікні. Click OK to close the dialog.
X
Loading