Shell Extension

Розширення контекстного меню

By default the Notepad++ installer comes with a Shell extension. This is not really part of the Notepad++ program but very useful. If you choose to install it, then any file you rightclick on will show an entry named “Edit with Notepad++” with the Notepad++ icon. За замовчуванням інсталятор Notepad + + поставляється з Розширенням контекстного меню. В дійсності це не частина Notepad + + програми, але вона дуже корисна. Якщо ви встановите це Розширення, то, коли ви клацнете правою кнопкою миші будь-який файл, в контексному меню з'явиться команда з назвою “Edit with Notepad++” зі значком Notepad + + .
Please note that to install or remove the extension, it sometimes is required to restart the Explorer process. For this you can reboot, logout and log back in or use the task manager to kill explorer (Windows NT and up) and restart it again. You can do this by hitting Ctrl+Alt+Shift+Del. Зверніть увагу, що для встановлення чи видалення розширення, іноді необхідно перезапустити процес Провідника. Для цього ви можете перезавантажитися, вийти і знову увійти в систему або використовувати диспетчер задач, щоб убити процес Провідника (Windows NT і вище) і перезапустити його знову. Ви можете зробити це, натиснувши Ctrl+Alt+Shift+Del.
If the Shell extension is already installed, the Notepad++ installer cannot update or overwrite it, you first have to uninstall it and restart Explorer. Якщо розширення контекстного меню вже встановлено, інсталятор Notepad + + не може оновити або переписати його, ви повинні спочатку видалити його і перезавантажити Провідник.
If you issue the install command for the dll, which is regsvr32 /i NppShell_01.dll, a dialog box will pop up from which various details of the behaviour of the extension can be tweaked. The trailing number will increase as versions go. Якщо ви виконаєте команду установки для DLL (regsvr32 /i NppShell_01.dll), з'явиться діалогове вікно, в якому різні деталі поведінки розширення може бути налаштувати. Останнє число буде збільшуватися по мірі збільшення версії.
X
Loading