Commands

Команди

Commands allow you to execute applications from Notepad++, for example to open your current file in a browser or compile it with some external compiler. You can pass the program command line parameters based on the current status of your document.

За допомогою команд можливо з вікна Notepad + + виконувати інші програми, наприклад, відкрити поточний файл в браузері або скомпілювати його якоюсь зовнішньою програмою-компілятором. Ви можете передати програмі параметри командного рядка на основі поточного стану вашого документа .

aaa

 

To run a new command:

Щоб виконати нову команду:

Select Run->Run.... A dialog will pop up asking for the path to the program and possible any command line parameters. You can use the browse button to search for your program. The drop down list provides recently run programs. The command line arguments can also be based on the status of the current document, and are always enclosed in $(...), where … can be:

Виберіть Запустити->Пуск.... З'явиться діалогове вікно із запитом шляху до програми і можливих параметрів командного рядка. Ви можете користуватися кнопкою ... (Пошук), щоб знайти вашу програму. Випадний список надає доступ до останніх запущених програм. Можливі також аргументи командного рядка відповідно до стану поточного документа; вони мають бути включені в $ (...), де ... може бути:

FULL_CURRENT_PATH.

Start editing in Column mode.

FULL_CURRENT_PATH.

Почати редагування в режимі стовпця.

CURRENT_DIRECTORY

The directory the current document resides in.

CURRENT_DIRECTORY

Каталог поточного документа.

FILE_NAME

The filename of the document, without the directory.

FILE_NAME

Ім'я файла документа без шляху до каталогу.

NAME_PART

The filename without the extension.

NAME_PART

Ім'я файла без розширення.

EXT_PART

The extension of the current document.

EXT_PART

Розширення поточного документа.

NPP_DIRECTORY

The directory that contains the notepad++.exe executable that is currently running.

NPP_DIRECTORY

Каталог виконуваного наразі файла Notepad + +. exe.

CURRENT_WORD

The currently selected text in the document.

CURRENT_WORD

Виділений текст в документі.

CURRENT_LINE

The current line number that is selected in the document (0 based index, the first line is 0).

CURRENT_LINE

Номер рядка, наразі вибраного в документі (0 індекс основи, номер першого рядка дорівнює 0).

CURRENT_COLUMN

The current column the cursor resides in (0 based index, the first position on the line is 0).

CURRENT_COLUMN

Номер стовпця, де наразі знаходиться курсор (0 індекс основи, перша позиція в рядку дорівнює 0).

For example Наприклад
"$(NPP_DIRECTORY)\notepad++.exe" -multiInst "$(FULL_CURRENT_PATH)"
would start a new instance of Notepad++ opening the current file. Remember to put quotes around paths if it can contain spaces. For the Notepad++ command line options, see Command Line. поточний файл буде відкрито в новому екземплярі Notepad + +. Не забудьте поставити лапки навколо шляху, якщо він містить пробіли. Параметри командного рядка для Notepad + + див. Командний Рядок.

To run an existing command:

Щоб запустити збережену команду:

Select it from the Run menu below the Run... option. If no commands are saved, the list will be empty.

Виберіть з меню Запустити нижче опцію Пуск... . Якщо команди не зберігалися, список буде порожній.

aaa

To save the command:

Щоб зберегти команду:

Select Run->Run..., enter the command and press Save.... A dialog will pop up asking for a name of the command and the default key combination. Once saved, the command will be available from the Run menu.

Виберіть Запустити->Пуск..., введіть команду та натисніть Зберегти.... З'явиться діалогове вікно із запитом про ім'я команди і комбінацію клавіш. Після збереження команда стане доступною з меню Запустити.

To edit or delete an existing command:

Щоб змінити або видалити існуючу команду:

The Shortcut Mapper (see Shortcut Mapper) displays all available commands in a uniform way, so you can modify or delete any shortcut you defined, including Run commands. This procedure is also available from Run -> Modify shortcut / Delete command. As the name suggests, this does not extend to editing the command text proper - you need to edit shortcuts.xml to do that.

Карта гарячих клавіш (див.  Карта гарячих клавіш ) відображає всі доступні команди в єдиному порядку. Ви можете змінити або видалити будь-які гарячі клавіші, в тому числі команди Пуск. Ця процедура також доступна з меню Запустити -> Редагувати гарячі клавіші/Видалити Команду.... Редагування назви команд Пуск можливе на однойменній вкладці, параметри - в shortcuts.xml.

X
Loading