Languages

Мови

Notepad++ can distinguish between different languages source code can be written in. This is useful to allow certain modifications and visual aids to be applied specifically designed for that language. For example, a language could distinguish certain keywords that have to be differently interpreted, and as such it can be useful to distinguish these keywords using another color or font. The language also determines the folding behavior (see Folding) and how to handle comments (see Commenting). Notepad + + вміє розрізняти мови, на яких може бути записаний вихідний код. Це корисно, щоб мати можливість застосовувати спеціально розроблені для цієї мови певні засоби модифікації та візуальні помічники. Наприклад, мова може мати певні ключові слова, які можуть бути по-різному інтерпретовані, і, отже, корисно виділяти ці ключові слова, використовуючи інший колір чи шрифт. Мова визначає також поведінку вкладених структур (див Згортання) і як використовувати коментарі (див Коментування).
Notepad++ offers a lot of languages that can be selected, and has a few methods to add your own as will be discussed.
By default Notepad++ will try to guess the language of a document by the extension of the filename (if it is a file) or the default setting if it is a new document (see Preferences). To select another language, simply select it from the Language menu. The language of the currently active document is visible in the status bar in the first section (see Status Bar). By default a language can have multiple keywords, divided in certain categories. It also determines the symbols used for comments and what extensions are associated with it by default. You can supplement the keywords and the list of extensions using the Styler Configurator, it also allows you to change the colors used to print the text.
Notepad + + пропонує безліч мов, які можна вибрати, і має декілька методів, щоб додати свою власну, про що буде сказано далі.
За замовчуванням Notepad + + буде намагатися вгадати мову документа за розширенням імені (якщо це файл) або за параметрами з опціями за замовчуванням, якщо це новий документ (див. Опції). Щоб вибрати іншу мову, просто виберіть її з меню Мова. Мова активного в даний момент документа відображається в рядку стану в першому розділі (див. Рядок стану). За замовчуванням мова може мати кілька ключових слів, поділених на певні категорії. Вона також визначає символи, що використовуються для коментарів, і розширення, які пов'язані з нею за замовчуванням. Ви можете доповнити ключові слова і список розширень за допомогою Конфігуратора стилю, ви також маєте можливість змінювати кольори, що використовуються для друку тексту.
If you like to define your own language, you can do so by two means. The most simple and straightforward method is to make user of a User Defined Language (see Мови користувачів), but you can also create your own external lexer (see External Lexers). This is more flexible but also a lot more difficult to make. If you like to define your own language, you can do so by two means. Якщо ви хочете визначити свою власну мову, можете зробити це в два способи. Найпростіший і прямісенький спосіб - зробити користувача користувацьких мов (див. User Defined Languages)), але ви також можете створювати власні Зовнішні Лексери (дивЗовнішні Лексери). Це більш гнучкий спосіб, але набагато важчий.
X
Loading