Opening and Saving files

Відкриття та збереження файлів

Opening goes very similar to any other windows application. Відкриття відбувається дуже схоже, як в будь-якому іншому додатку Windows.
  • To open a file, simply go to File->Open or press . A dialog will appear and you can select one or more files that have to be opened. Each file will be opened in an individual tab. If the file was already opened, Notepad++ will show you that file in its current state. In the dialog, at the bottom there is a filter that will allow you to only show the files that belong to a certain language (such as C++ or PHP) depending on the extension. By default all files are shown.
  • Another way to open a file is to drag the file into Notepad++ using the cursor. This can also be done with multiple files selected or whole folders.
  • Щоб відкрити файл, перейдіть в меню Файл-> Відкрити або натисніть . З'явиться діалогове вікно, і ви можете вибрати один або декілька файлів, які повинні бути відкриті. Кожен файл буде відкритий в окремій вкладці. Якщо файл був вже відкритий, Notepad + + покаже вам, що файл в поточному стані. У діалоговому вікні, внизу є фільтр, який дозволить Вам показувати тільки ті файли, які належать до певної мови (наприклад, C + + або PHP) залежно від розширення. За замовчуванням всі файли відображаються.
  • Інший спосіб відкрити файл перетягнути файл в Notepad + + за допомогою курсору. Це може бути зроблено з декількома вибраними файлами або цілими папками.
  • Additionally, Notepad++ keeps a list of unopened, recently closed files in the File menu so you can reopen them quickly. Simply click on the filename to open it (see the section about Settings, Recent file list for more details). To open all the files in that list, simply select File->Open All Recent Files (selecting File->Clean Recent Files List will clear that list).
  • See also the section about the Command Line to see how to open files using the command line.
  • Крім того, Notepad + + зберігає список невідкритих, нещодавно закритих файлів в меню Файл, так що ви можете відкрити їх швидко. Просто натисніть на імені файла, щоб відкрити його (див. Опції, Список нещодавно відкритих файлів для більш докладної інформації). Щоб відкрити всі файли в цьому списку, виберіть Файл-> Нещодавно відкриті файли (вибравши Файл-> Очистити список нещодавніх файлів список буде очищений).
  • Див також Командний рядок, щоб побачити, як відкрити файли за допомогою командного рядка.
Saving a file can be done in multiple ways. Зберегти файл можна декількома способами.
The default way is to select File->Save or press . If it is an existing file it will be overwritten with the current contents. Note that if the file has not been modified, you cannot save the file. Типовий спосіб - це вибрати Файл-> Зберегти або натисніть . Якщо це існуючий файл, він перезапишеться з поточним вмістом. Зверніть увагу, що, якщо файл не був змінений, ви не можете його зберегти..
If you want to save all the files you have opened at once, you can select File->Save All or press . Якщо ви хочете зберегти відразу всі файли, які ви відкрили, ви можете вибрати Файл->Зберегти Все або натисніть .
If the file has yet no name (for example, if you had created a new file), or you selected File->Save As, the save file dialog will pop up, asking you for the name of the file. You can then choose the location and the name of the file. A .txt extension is assumed if the file name has no extension. Якщо файл поки не має назви (наприклад, якщо ви створили новий файл), або якщо обрано Файл->Зберегти Як, з’явиться діалог збереження файла із запитом ввести ім'я цього файла. Ви зможете вибрати розташування та ім'я файла. Розширення .txt передбачається, якщо ім'я файла не має розширення.
An useful variant is File->Save a Copy As. The difference with File->Save As is that, after the latter, your work continues on the new file, while with the former it continues on the old file. Корисний варіант - Файл->Зберегти Копію Як. Відмінність від Файл->Зберегти Як в тому, що після такого збереження ваша робота триває з новим файлом, в той час як з колишнім вона продовжується в старому файлі.
The filter at the bottom of the dialog can automatically add or change the extension for you. Depending in the first extension listed for that language, the filename will be changed to have that extension. Фільтр в нижній частині діалогового вікна може автоматично додати або змінити розширення. Залежно від першого розширення в списку для цієї мови, ім'я файлу буде змінено додованням цього розширення
You can Reload a file if you wish to update the current view of the file (for example, if the file has been modified) or restore its contents to what is on disk if you have modified the file but not yet saved. If the file has been changed on disk, by default Notepad++ will ask you if you wish to reload it (see Preferences for more details). Ви можете Перезавантажити файл, якщо ви хочете оновити поточний вигляд файла (наприклад, якщо файл був змінений), або відновити його вміст до того, що знаходиться на диску, якщо ви змінили файл, але ще не зберегли. Якщо файл був змінений на диску, за замовчуванням Notepad + + запитає вас, чи ви хочете перезавантажити його (див.Налаштуваннядля більш докладної інформації).
You can do so by selecting File->Reload from Disk. Ви можете зробити це, вибравши Файл -> Перезавантажити з диска.
Finally, you can choose to Rename a file by selecting File->Rename. A dialog will pop up asking you for the new name of the file, similar to the Save As dialog. However, the original file will be deleted. Нарешті, ви можете вибрати Перейменування файлу, вибравши Файл ->Перейменувати. З'явиться діалогове вікно із запитом ввести нове ім'я цього файла, подібне до діалогу Зберегти як. Однак початковий файл буде видалений.
X
Loading