Document Switcher

Перемикач документів

The document switcher is a small list of currently opened files that is shown (if enabled, see Preferences) when you switch documents, allows you to select what document to activate before actually doing so. The list will remain visible until either you release the modifier key that triggered the list (Ctrl key if using the TAB key or the right mouse button if using the scroll wheel) or one of the documents has been selected by clicking on it with the left mouse button. The highlighted document will then be activated. Перемикач документів – це невеликий список відкритих файлів, який відображається (якщо перемикач включений, див. Налаштування ) при перемиканні документів, дозволяє вибрати документ, щоб активувати його перед роботою. Список буде залишатися видимим, поки не буде відпущена клавіша-модифікатор, яка викликала список ( Ctrl з допомогою клавіші TAB чи права кнопка миші з допомогою колеса прокрутки ) або один з документів не буде обраний, клацанням на ньому лівою кнопки миші. Виділений документ буде активований.

Please note that if you assign anything else than Ctrl-(Shift-)TAB to switching documents, the document switcher will not work properly when switching using the keyboard. In that case, use the mouse or disable it (v5.4.3). Будь ласка, зверніть увагу: якщо ви призначаєте інші комбінації, ніж Ctrl-(Shift-)TAB для перемикання документів, Перемикач документів не працюватиме належним чином при перемиканні за допомогою клавіатури. У цьому випадку використовуйте мишу або відключіть функцію (v5.4.3).
X
Loading