Loading sessions

Завантаження сесій

To load a session, simply go to File-> Load Session. Then select any session you like and it will open the files contained in it, and restore their state. Щоб завантажити сесію, йдіть в Файл-> Завантажити Сесію. Потім виберіть сесію, яка вам потрібна: це відкриє файли, що містяться в ній, і відновіть їх стан.
If you have set a default session extension (for example, .session) for Notepad++, you can also open a session using the regular means to open a file. If the file has the extension for a session, Notepad++ will attempt to load it (see also the section for Preferences). Якщо ви встановили розширення сеансу для Notepad + + за замовчуванням (наприклад, .session), ви можете відкрити сесію за допомогою штатного способу відкриття файла. Якщо файл має розширення для сесії, Notepad + + намагатиметься завантажити його (див. Налаштування).
Depending on whether you have set a default extension for session files, you can filter for those files in the Load Session dialog. Залежно від того, чи ви встановили розширення для файлів сесій за замовчуванням, можна відфільтрувати файли в діалозі завантаження сеансів.
X
Loading