Normal search

Звичайний пошук

Search->Find (or pressing ), Search->Replace (or pressing ) or Search->Find in Files.

Each of these options will open the corresponding tab in the Find/Replace dialog. This dialog will always stay on top of the text, but you can still keep on editing the text if it's opened, and you can set it to be transparent (using the Transparency option) when its inactive (On lose focus) or at all times (Always). The slider controls the amount of transparency. Note that transparency is only available on Windows 2000 and later.

In the Find what field, type the text you want to find. This is automatically filled with the current selected text, or the word under the caret, or the last searched pattern, when the Find dialog is opened. The drop down list contains previous search items if a search was performed before. See also Search Mode.

The section below the Find what field allows you to mark and indicate all hits for a certain search.

Ви можете здійснювати пошук тексту, як і в більшості програм, що використовують діалог пошуку / заміни. Ви можете відкрити це діалогове вікно, вибравши Пошук-> Знайти (або натиснувши ), Пошук-> Замінити (або натиснувши ) чи Пошук-> Знайти у файлах.

Кожна з цих опцій відкриє відповідну вкладку в діалозі Пошук/ Заміна. Цей діалог завжди над текстом, проте ви можете продовжувати редагування відкритого тексту, також ви можете встановити вікно діалогу прозорим (використання опції Прозорість), коли воно неактивне (відсутній фокус) або повсякчас (Завжди). Повзунок управляє ступенем прозорості. Зауважте, що прозорість доступна тільки на Windows 2000 і пізніших версіях.

У полі Пошуку набирайте текст, який ви хочете знайти. Коли діалог Пошук відкривається, це поле автоматично наповнюється поточним вибраним текстом, або словом під знаком курсора, або востаннє знайденим. Випадний список містить попередні пошукові запити, якщо пошук вже виконувався раніше. Див. також Режим Пошуку.

Розділ нижче поля Знайти дозволяє вказувати всі особливості певного пошуку.

 • Mark Line adds a bookmark (see Bookmarks) to the line with a hit
 • Style found token will give the matching text a different color (see Marking search results)
 • Purge for each search will clear all bookmarks and highlights before searching again.
 • Опція Позначки рядка додає закладки (див. Закладки) до рядка знайденого тексту
 • Опція Позначити виділене стилем додає знайденому тексту відповідного кольору (див. Маркування результатів пошуку)
 • Опція Очищати для кожного пошуку очистить усі закладки і підсвічування попереднього пошуку.

To perform any of these actions, click the Find All button in the section. To clear all the results, click the Clear button.

The In selection checkbox will restrict search to the selection. It is disabled if there is no selection.

Щоб виконувати будь-яку з цих дій, клацніть кнопку Виконати пошук всього . Щоб очистити усі результати, виберіть Очистити .

Перемикач У вибраному обмежить пошук у вибраному тексті. Це не діє, якщо відсутній вибір.

 • Match whole word only will only result in a hit if the match consists of an entire word, not if it's partial (for example (but not limited to), whitespace separated).
 • Match case enforces that hits have exactly the same case as the query. If this is disabled, the search is case insensitive.
 • Wrap around will start at the top of the file when the end of the file is reached when searching, depending on the location of the cursor.
 • Лише цілі слова шукатиме запит, що складається з повного слова (слів), а не з його частки (не обмежуючи пошук пробілами між словами).
 • Враховувати регістр наказує шукати відповідності запиту в тому ж регістрі. Якщо опція відключена, відбувається незалежний від цієї умови пошук.
 • Перенесення слів визначає, що коли у пошуку від положення курсора, який знаходиться поза початком файла, буде досягнутий кінець файла, пошук буде продовжений з початку файла.
The search mode determines how the query will be handled: Пошуковий режим визначає, як буде оброблений запит:
 • In Normal - текст буде шукатися буквально.
 • In Extended, special character sequences will be interpreted as special characters such as newline characters. In this case, you can choose from:
  • \\ - Backslash character;
  • \t – TAB character;
  • \r – CR character;
  • \n – LF character;
  • \0 – NULL character;
  • \x## - Hexadecimal value (between 00 and FF);
  • \u#### - Extended hexadecimal value (between 0000 and FFFF, meant for Unicode characters);
  • \d### - Decimal value (between 000 and 255);
  • \o### - Octal value (between 000 and 377);
  • \b######## - Binary value (between 00000000 and 11111111).
 • In Regular Expression, the query will be handled like a regular expression (POSIX).
 • Звичайний пошук - текст буде шукатися буквально.
 • У Розширеному - спеціальні послідовності символів будуть інтерпретуватися як спеціальні символи, наприклад, символи нового рядка. У цьому випадку, ви можете вибрати:
  • \\ - Символ зворотного слеша;
  • \t – Символ табуляції;
  • \r – Символ повернення каретки (CR символ);
  • \n – Символ нового рядка (LF символ);
  • \0 – Порожній символ;
  • \x## - Шістнадцяткове значення (між 00 і FF);
  • \u#### - Розширені шістнадцяткові значення (від 0000 до FFFF, призначені для Unicode символів);
  • \d### - Десяткове значення (від 000 до 255);
  • \o### - Вісімкове значення (між 000 і 377);
  • \b######## - Двійкове значення (між 00000000 і 11111111).
 • Опція Регулярний вираз буде обробляти запит як регулярний вираз (POSIX).

The search direction determines to what relative direction of the cursor will be searched.
Up means text before the cursor will be searched,
Down means text beyond the cursor will be searched.

To find the (next) hit, press Find Next (or Enter).
Count will count the amount of hits the search will result in.
Find all in all opened documents will search all opened documents and displays a list of results for each file, see also Searching in Files.
Find all in current documents behaves in a very similar way.

Close simple closes the search dialog (close button and ESC do the same).

Напрямок визначає напрямок пошуку відносно курсора.
Вгору означає, що пошук буде провадитися від курсора вище у тексті,
Вниз означає, що пошук буде провадитися від курсора нижче у тексті.

Щоб знайти (далі), натисніть Знайти далі (або Enter). Підрахунок перелічить кількість збігів з запитом пошуку. Опція Виконати пошук всього у відкритих документах запровадить пошук у всіх відкритих документах і виведе список результатів для кожного файла, див. Пошук в файлах.
Виконати пошук всього в поточному документі опція веде себе схожим чином.

Закрити просто закриває діалогове вікно пошуку (кнопка закриття і ESC роблять те ж саме)..


 


   


    


    X
    Loading