Marking search results

Маркування результатів пошуку

All->Using xxx Style, where xxx is 1st, 2nd, 3rd, 4th or 5th. To remove the marks of a given style select Search->Unmark All->Clear xxx style. It is also possible to remove all sort of markings by using the Search->Unmark All->Clear all styles. You can use the Styler Configurator to change the color of any of the mark styles. Пошук-> Позначити все виділене-> Використовувати xxx стиль, де xxx – 1-й, 2-й, 3-й, 4-й або 5-й. Щоб видалити мітки цього стилю вибирають Пошук-> Зняти позначення стилем-> Очистити xxx стиль. Також можливо видалити всі стилі маркування, використовуючи Пошук-> Зняти позначення стилем-> Очистити всі стилі. Ви можете використовувати Конфігуратор стилю , щоб змінити колір будь-якого із стилів.
You can navigate marked text using the Jump Up or . These submenus let you move to the next/previous word marked using the specified style - any of the supported five, plus the standard Find Style. Ви можете переміщатися по відзначеному тексту за допомогою Догори або Донизу. Ці підміню дозволяють перейти до наступного / попереднього слова, що помічене певним стилем (будь-яким з підтримуваних п'яти), та за допомогою стандартної опції Знайти стиль.
X
Loading