Incremental Search

Покроковий (по набору) пошук

To open the Incremental Search dialog, select Search->Incremental Search. This is a fast means to find the first occurrence of some text and then find all consecutive results. Щоб відкрити діалог Покрокового Пошуку, виберіть Пошук->Покроковий Пошук. Це швидкий спосіб знайти перші зустрічні варіанти деякого тексту, щоб потім знайти послідовно усі результати.
 • You can color all occurrences by enabling the Highlight All option. The color can be adjusted using the Styler Configurator.
 • If no text is found, the text area shows it by changing its background to pink - like the Firefox Search current web page control does.
 • The Match Case option only results in hits that have the same case as the query.
 • The > button searches for the next occurrence, the < button for the previous one. This is the same as hitting Enter or Shift-Enter respectively.
 • Ви можете фарбувати усі входження, задіюючи опціюПідсвічувати Все . Колір може корегуватися в Конфігураторі стилю.
 • Якщо жоден текст не знайдений, тло текстової області вказує на це рожевим кольором (подібно до Пошуку Firefox на веб сторінці).
 • Опція Враховувати регістр відображає тільки ті результати, які відповідають запиту і стосовно регістра.
 • Кнопка > шукає наступне входження, кнопка < - попереднє. Те саме, натискаючи Enter або Shift-Enter відповідно.
Finally, the X button will close the Incremental Search dialog. Нарешті, кнопка X закриє діалог Покрокового Пошуку.  X
  Loading