Bookmarks

Закладки

A bookmark is a special marker on a single line, indicated on the bookmark margin. With this you can easily search for lines and perform certain operations on them. Закладка - спеціальний маркер для одного рядка, розташований на боковому полі. З нею ви можете легко знаходити рядки і виконувати певні дії над ними.

Adding/Removing bookmarks:

You can toggle a bookmark on a single line by clicking on the bookmark margin in front of the line, or by selecting Search->Toggle Bookmark. The Search->Reverse Bookmarks command toggles bookmarks on each line of the currently opened document.

Додавання/Видалення закладок:

Ви можете перемкнути закладку для одиного рядка, клацаючи на боковому полі перед рядком, або вибираючи Пошук-> Закладки-> Закладки (перемикач). Пошук-> Закладки-> Інвертувати закладки перемикає закладки в кожному рядку активного документа.

To remove all bookmarks

Select Search->Clear all Bookmarks

Щоб видалити усі закладки

Виберіть Пошук-> Закладки-> Очистити всі закладки

Navigating with bookmarks:

To Jump with the cursor to the next line containing a bookmark, select Search->Next Bookmark, to go to the previous bookmarked line select Search->Previous Bookmark.

Перехід по закладкам:

Щоб перейти курсором до наступного рядка, що містить закладку, вибирають Пошук-> Закладки-> Наступна закладка, щоб піти до попереднього відміченого рядка вибирають Пошук-> Закладки-> Попередня закладка.

Modifying bookmarked lines:

You can perform a single operation on all bookmarked lines.

Редагування відмічених закладками рядків:

Ви можете виконувати єдину дію над усіма відміченими рядками.

  • To cut each bookmarked line, select Search->Cut Bookmarked Lines. Every line will be cut from the file and added to the clipboard, so they can all be pasted at once.
  • To copy, select Search->Copy bookmarked Lines instead.
  • To replace each bookmarked line with the current clipboard contents, select Search->Paste to (Replace) bookmarked lines.
  • To remove all bookmarked lines, select Search->Delete bookmarked lines.
  • Щоб вирізати кожен відмічений рядок, виберіть Пошук-> Закладки-> Вирізати рядки з закладками. Кожен рядок буде вирізаний з файла і доданий до буфера обміну, так що вони всі можуть бути вставлені відразу.
  • Для копіювання натомість виберіть Пошук-> Закладки-> Копіювати рядки з закладками .
  • Щоб замінити кожен відмічений рядок поточним вмістом буфера обміну, виберіть Пошук-> Закладки-> Вставити (із заміною) у рядки з закладками.
  • Щоб видалити усі відмічені рядки, виберіть Пошук-> Закладки-> Видалити рядки з закладками .
The Delete option allows you to search for lines first, mark them with a bookmark using search (see Search), then remove all of them based on a certain trait. Опція Видалити дозволяє вам спочатку шукати рядки, відмічати їх закладками, використовуючи пошук (див. Пошук), потім видаляти усі, що мають певну ознаку.
X
Loading