User Defined Languages

Мови користувачів

User defined languages allow you to add your own language to Notepad++. This is a very quick and easy way to do so.

The NpWiki++ page about user defined language files lists all known such languages and allows sharing new contributed files.

Notepad++ always has the main User Defined language available. You can use this to test your settings and then later on create a new language based on this. The User Defined language gets reset each time you restart Notepad++, its settings will not be saved. User defined languages are available from the bottom of the language menu.

To define one, you need the User Defined Dialog, which can be accessed by selecting View->User Define Dialog... or pressing the  button.

Мови користувачів дозволяють додавати вашу власну мову для Notepad + +. Це дуже швидко і просто зробити.

NpWiki + + сторінка про файли мови користувача містить перелік всіх таких відомих мов і дозволяє спільно розробляти нові файли.

В Notepad + + основна мова користувача доступна завжди. Ви можете використати це, щоб перевірити ваші налаштування і створити нову мову, засновану на цій. Мова користувача щоразу встановлюється при перезавантаженні Notepad + +, її налаштування не зберігаються. Мови користувача можна знайти в нижній частині списку меню Мови.

Щоб створити мову користувача, необхідний Діалог Визначення користувача, який можна викликати Мови->Визначіть вашу мову... або натисканням  кнопки.

The dialog can float like any regular dialog when open, or be docked in the main Notepad++ window. Simply click Dock/Undock to do so. If the dialog is undocked (floating) you can control its transparency. Enable the transparency checkbox and control the amount using the slider. Note that transparency is only available on Windows 2000 and later.

The dialog shows a dropdownlist of the currently defined user languages. Select one to change its parameters, if possible they will be automatically saved. To create a new user language based on the current state of the main User Defined language, click the Create New... button, a dialog will pop up asking for the name. To create a new User language based on the currently selected language, click Save As... and enter the new name. If you have selected an user created language, you can click on the Rename button to enter a new name if necessary, and the Remove button will delete the language.

Діалогове вікно може бути плаваючим, як будь-яке стандартне відкрите вікно чи бути пристиковане в головному вікні Notepad + +. Для цього просто натисніть Прикріпити/Відкріпити. Якщо вікно відстиковане (плаваюче), ви можете визначати його прозорість. Встановіть прапорець прозорість і змінюйте значення за допомогою повзунка. Зауважте, що прозорість доступна тільки на Windows 2000 і пізніших версіях.

Діалог показує випадний список наразі визначених мов користувача. Виберіть одну, щоб змінити її параметри; якщо це буде можливо, вони будуть автоматично збережені. Щоб створити нову мову користувача, засновавану на поточних параметрах основної мови Користувача, клацніть кнопку Створити… З'явиться діалог з запрошенням ввести ім'я. Щоб створити нову мову користувача, засновавану на поточних параметрах вибраної мови Користувача, клацніть кнопкуЗберегти як...  і введіть нове ім'я. Якщо ви вибрали мову користувача, клацніть по кнопці Нове ім'я, щоб перейменувати мову, якщо це необхідно, і по кнопці Видалити, щоб вилучити мову.

If you want the user language to ignore the case of the text (so it will be case insensitive when looking for keywords), enable the ignore case checkbox.

For user created languages, you can also define what file extensions to associate with them for language autodetection in the textbox with the Ext label.

Most settings have a certain text style associated with them. These work the same as in the Styler Configurator (see Styler Configurator for details).

Other aspects of the language are controlled by the settings divided in four groups:

Якщо ви хочете, щоб призначена користувачем мова нехтувала регістром тексту (тобто пошук буде нечутливим до регістру символів тексту), увімкніть перемикач Будь-який регістр.

Для створених користувачем мов можна також визначити розширення файлів для автовизначення мови у текстовому полі з міткою Ext .

Більшість параметрів мають певний стиль тексту, пов'язаний з ними. Вони працюють так само, як у Конфігураторі стилю (див. Конфігуратор стилю для подробиць).

Інші параметри мови налаштовуються установками, що розділені на чотири групи:

Default style and Folding (Folder & Default tab)

This tab control the style of the default text (text that has no special attributes or meaning) and the keywords that control the folding. A keyword in the Folder Open group will trigger a new Fold group that can be expanded and collapsed. A keyword in the Folder Close group will close any opened group.

Стиль за замовчуванням і Згортання (вкладка Згортання & Стандартний стиль)

Ця вкладка управляє стилем тексту за замовчуванням (текст, який не має спеціальних атрибутів або значення) і ключовими словами, які налаштовують згортання. Ключове слово в групі Відкриття згортання увімкне перемикач згортання нової групи, яку можна буде розгортати і згортати. Ключове слово в групі Закриття згортання закриє всі відкриті групи.

Keywords (Keywords Lists tab)

This tab controls what keywords are registered with the language. You can define up to four groups of keywords, each with their own style. If you enable the Prefix option for a group, that means that these keywords can be prefixes of entire words, and thus will be detected even if the keyword is directly followed by other text. In that case the other text will be styled the same as the keyword.

Ключові слова (вкладка Список Ключових слів

Ця вкладка контролює ключові слова, що зареєстровані у мові. Ви можете визначити до чотирьох груп ключових слів, кожну зі своїм власним стилем. Якщо ви включите опцію Префікс для групи, то ключові слова можуть бути префіксом цілих слів, і таким чином будуть виявлені, навіть якщо ключове слово безпосередньо слідуватиме за іншим текстом. У цьому випадку цей текст буде оформлений так само, як ключове слово.

Comments/Numbers (Comment & Number tab)

This tab controls the behavior and appearance of comments, and the appearance of numbers. You can define multiple comment symbols that are comment line symbols. These comments run from the symbol itself to the end of the line. You can also define comment block symbols. These symbols start commenting from any comment open symbol, until and comment close symbol is reached.

If you enable the Treat keyword as symbol checkbox, the comment symbols also trigger comments if they are the beginning of a word, much like prefix keywords.

Numbers are only recognized if they start a word with characters ranging from 0-9, where only the number symbols are styled as such.

Коментарі/Числа (вкладка Коментар & Число)

Ця вкладка керує поведінкою і зовнішнім виглядом коментарів та чисел. Можна визначити декілька символів, щоб коментувати символи рядка. Коментар буде займати місце від цього символу до кінця рядка. Ви також можете визначити символи блоку коментарів. Такі символи коментують від початку символа відкриття коментарів до символа закриття коментарів.

Якщо ви виставите прапорець Вважати ключове слово символом, також включаться коментарі за допомогою символів, з яких починається слово, і які подібні до префіксів ключових слів.

Числа визнаються тільки у випадку, якщо ними починаються слова (символи в діапазоні 0 - 9).

Operators and Delimiters (Operators tab)

This tab controls what operator symbols exists and what symbols act as delimiters. Operator symbols are characters that split two words. They behave much as whitespace but can be styled differently.

Delimiters are single characters and usually defined in pairs. Any text between a pair of delimiters as styled as such. A good example is a string, which is delimited on both sides with double quotes and drawn in a different color. Since, in many languages, a string may contain the string delimiter with a special prefix, you can enable and choose this prefix, the escape character.

Операції та роздільники (вкладка операторів)

Ця вкладка задає символи операторів і символи, що виступають в якості роздільників. Операторні символи – це символи, які розділяють два слова. Вони ведуть себе як пробіл, але їх поведінка може бути змінена.

Роздільники використовують одиночні символи і зазвичай визначаються парами. Будь-який текст між двома роздільниками має однаковий стиль. Хорошим прикладом є рядок, який взятий з обох сторін у подвійні лапки і позначений іншим кольором. Так як, в багатьох мовах, рядок може містити роздільник рядка зі спеціальним префіксом, ви можете включити і виберіть цей префікс до символа.

Storing and sharing user define language definitions

Basically, the settings for all user defined languages are stored in a configuration file called userDefineLang.xml. This is handy when you have defined only one language, or when you want to share all of the languages you defined. Because this scheme is too coarse grained at times, you can also

  • Import a language from an external file, as long as it has proper contents. Changes will be saved in your file for all languages.
  • Export an individual language to an .xml file.

Note that the Save As button does not create any new file. It duplicates the current language using a new name you supply. Export does create a new file. Likewise, Create New creates a new language with all attributes reset to default and the name you provide.

Please also note that, if you import a language you already have, you will get duplicate entries in the language list and in the language menu.

Зберігання та загальнодоступність користувацьких мов

В принципі, налаштування для всіх мов користувача зберігаються в конфігураційному файлі userDefineLang.xml. Це зручно, якщо у вас тільки одна користувацька мова, або коли ви хочете зробити всі мови доступними для всіх користувачів. Оскільки ця схема іноді занадто груба, ви можете також:

  • • Імпортувати мову із зовнішнього файла, поки це має належний вміст. Зміни будуть збережені у вашому файлі для усіх мов.
  • • Експортувати індивідуальну мову до .xml файла.

Зверніть увагу, що кнопка Зберегти як не створює новий файл. Вона дублює поточну мову, використовуючи нове ім'я, яке ви їй надаєте. КнопкаЕкспорт дійсно створює новий файл. Крім того, кнопка Створити створює нову мову з усіма атрибутами налаштувань за замовчуванням і з ім'ям, яке ви їй надаєте.

Зверніть увагу, що якщо імпортувати мову, яка у вас вже є, ви отримаєте два записи в списку мов і в меню мови.

X
Loading