Tab Bar

Панель ярликів

Each view has (by default) its own tab bar. The tab bar allows you to select between different documents, and arrange them. For the tab bar configuration options, see Preferences. The tab bar shows for each file its name and a little icon indicating the status of that file. A blue disk () means the file is not modified (or it is a new document). If the disk is red () it means that the file has been modified and these changes have not yet been saved. A grey disk () means the file is marked as read-only and cannot be modified (see Read-Only). If more tabs are visible than can be shown on the display, then: Кожне вікно має (за замовчуванням) свій власний ярлик. Панель ярликів дозволяє вибрати між різними документами і впорядковувати їх. Для конфігурації панелі ярликів див. Налаштування. Ярлик містить для кожного файла його ім'я і маленький значок, що вказує на статус цього файла. Синій колір значка () вказує, що файл не змінювався (або це новий документ). Якщо колір значка червоний() це означає, що файл був змінений, і ці зміни не збережені. Значок сірого кольору () вказує, що файл позначений як тільки для читання і не може бути зміненим (див. Лише для читання). Якщо вкладок більше, ніж може бути показано на дисплеї, то:
  • If you did not enable multine tab bar from Preferences, two small arrows appear on the right, allowing you to scroll through the tabs to find the correct one. And if there is some empty space, double clicking in that space will create a new document.
  • If you did, then several rows of tabs will be visible.
  • Якщо ви не вибрали Багаторядкову панель ярликів зНалаштування, з'являться дві маленькі стрілки праворуч, які дозволять прокручувати ярлики, щоб знайти необхідий. Якщо є порожній простір, подвійне клацання в цьому просторі створіть новий документ.
  • Якщо ви вибрали Багаторядкову панель буде видно кілька рядків ярликів.
The active tab can show an orange line (enabled by default). If two views are enabled (see Multi View), the tab with the darker shade of orange is the active one. You can control the colors the tab bar uses using the Styler Configurator. Активний ярлик може бути відмічений (за замовчуванням) помаранчевевою лінією. Якщо два вікна відкиті (див. Багатовіконне відображення), ярлик з відтінком густого оранжевого є активним. Ви можете налаштовувати кольори панелі ярликів за допомогою Конфігуратора стилю.
You can reach the tab bar context menu by rightclicking on a tab. This context menu allows quick access to certain commands for managing your files, getting and setting file properties and moving the tab to other views. Ви можете дістати контекстне меню панелі вкладок, натиснувши правою кнопкою миші на панель. Це меню забезпечує швидкий доступ до певних команд управління файлами, отримання та установки властивостей файлів і переміщення до інших вікон.
X
Loading