Unprintable characters

Недруковані символи

You can enable visual cues for displaying unprintable characters, such as space and tab, but also end of line characters (like CR and LF). Ви можете включити візуальні знаки для відображення недрукованих символів, таких як пробіли і табуляція, а також символ кінця рядка (наприклад, CR і LF).
To display space and tab characters, select View->  Show Symbol->  Show White Space and TAB. Visual cues will be added to the document where space and tab characters are located. The color can be set using the styler configurator (see Styler Configurator). Для відображення пробілів і знаків табуляції, виберіть Вигляд->  Показати символ->  Показати Пробіли і Табуляцію. Візуальні знаки будуть додані в документ, де розташовані пробіли і символи табуляції. Колір може бути встановлений за допомогою конфігуратора стилю (див.   Конфігуратор стилю).
To display newline characters, select View->Show Symbol->Show End of Line. Newline characters will be shown in boxes at the end of each line, but this does not change the editing behavior. Для відображення символів нового рядка, виберіть Вигляд->Показати символ->Показати кінець рядка. Символи нового рядка відобразяться у вигляді прямокутників в кінці кожного рядка, але це не змінює поведінку при редагуванні.
To display both newline characters and whitespace at the same time, select View->Show Symbol->Show all characters. Для виведення символів нового рядка і пробілів одночасно виберіть Вигляд->Показати символ->Показати всі символи.
X
Loading