Multi View

Багатовіконне відображення

You can enable a secondary edit window in Notepad++ to be able to view two documents at the same time (possibly the same). If used with the same document, you can quickly compare two documents or make quick changes in two places at the same time without having to scroll or keep bookmarks. Ви можете задіяти додаткове вікно редагування в Notepad + +, щоб мати можливість переглядати два документи одночасно (можливо, однаковий). При використанні однакового документа, ви можете швидко порівняти два документи або швидко вносити зміни в двох місцях одночасно без використання прокрутки або закладок.
To use Multi View, first activate the document that you want to view in the other view. Then, you have two options:
Щоб використовувати Багатовіконне відображення, спочатку активуйте документ, який ви хочете переглянути в іншому вікні. Тоді у вас буде два варіанти:
Select View->Move/Clone current document->Go to another view, this will move the document to the other view, closing it in the first view. Виберіть Вигляд->Дублювати поточний документ->В іншому вікні, це перемістить документ в інше вікно, закриваючи його в першому.
Select View->Move/Clone current document->Clone to another view, this will clone the document into the other view, linking the two. Any change in the first document will automatically be forwarded to the second and vice versa. You can also reach these command by right-clicking on the tab of a document and selecting the command from the context menu.
Note that these options are also available by dragging a tab into an edit field, with the Ctrl depressed for cloning and not depressed for moving
Select Вигляд->Дублювати поточний документ->Копіювати в інше вікно, tце продублює документ в іншому вікні, зв’язуючи обидва. Будь-яка зміни в першому документі будуть автоматично перенаправлені на другий, і навпаки. Ви також можете дістатися до цих команд клацнувши правою кнопкою миші на вкладку документа та вибравши команду з контекстного меню.
Зверніть увагу, що ці опції також доступні шляхом перетягування вкладки в поле редагування, з натиснутою Ctrl для клонування, а не натиснутою для переміщення
Once you have Multi View enabled, you can control its layout. You can drag the divider around using your mouse, or click on the small arrows on the top and bottom to completely move it to the left or right. Rightclicking on the divider shows a popup menu allowing you to rotate the layout for a horizontal or vertical version. Якщо у вас є Багатовіконне відображення активоване, Ви можете перетягнути роздільник за допомогою миші або клацанням на маленькій стрілці зверху і знизу, щоб повністю перемістити його вліво або вправо. Клацання правою клавішею на роздільник викликає спливаюче меню, що дозволяє обертати макет до горизонтальної або вертикальної версії
Although you can view two documents at the same time, only one can be active (have the focus). You can determine the active view by the tabbar if you have the topline enabled (see Tab bar). By default, the active view has a darker color of orange than the inactive view. Also, only the active view can have the caret. You can switch the active view by selecting View->Focus on other view. The active view determines what options are available from the menu or toolbar. If the main view has all documents saved, but the secondary view has modified tabs, you can only select the Save option if the secondary view is active. Хоча ви можете переглядати два документи одночасно тільки один може бути активним (мати фокус). Ви можете визначити активне вікно на TabBar якщо у вас є включена верхня лінія (див. Tab bar). За замовчуванням, активне вікно має більш виразний оранжевий колір, ніж неактивне вікно. Крім того, тільки активне вікно може мати каретки. Ви можете перемикати активне вікно в меню Вигляд ->Фокус на інше вікно. Активне вікно визначає, які параметри доступні з меню або панелі інструментів. Якщо основне вікно має всі збережені документи, але друге вікно має зміни, ви можете вибрати тільки опцію зберегти, якщо друге вікно активне.
If you have the same document open in two views, they will share some properties, but some of them can be modified independently. These include: Якщо у вас той самий документ відкритий в двох вікнах, вони мають деякі спільні властивості, але деякі з них можуть бути змінені незалежно. Це наступні:
 • Folding (but not line hiding).
 • Zoom level;
 • Scroll position;
 • Cursor position;
 • RTL modus (see RTL)
 • Line wrap modus
 • Overtype mode
 • Nonprintable characters rendering
 • Згортання.
 • Масштаб;
 • Положення скрола;
 • Позиція курсора;
 • RTL режим (див. RTL)
 • Режим переносу рядків
 • Режим вводу з заміною
 • Відображення недрукованих символів
If you open a new document or a file, it will do so in the currently active view. Additionally, closing the last document of a view will close that view if two views are visible (including moving the last document of one view to the other). Якщо ви відкриваєте новий документ або файл, це відбудеться активному в даний час окні. Крім того, закриття вікна останнього документа закриє вікно, якщо два вікна видимі (включаючи переміщення останнього документа з одного вікна до іншого).
To ease document comparison/navigation, you can enable scroll locking in Multi View. When a lock is enabled, scrolling one view will automatically scroll the other. The lock will attempt to keep the current offset. This means if one view is scrolled 5 lines lower than the other, the vertical scroll lock will keep this distance unless this is not possible anymore. Is soon as it is possible it will retain the offset again. Щоб полегшити порівняння документів / навігації, ви можете включити блокування прокручування в опції Багатовіконне відображення. Коли блокування увімкнено, прокрутка одного вікна буде автоматично прокручувати інше. Блокування буде намагатися зберегти поточний зсув. Це означає, що якщо одне вікно прокручується 5 рядків нижче, ніж в інше, вертикальне блокування прокрутки буде тримати цю відстань, доки це не стане неможливим. Як тільки це стане можливим, зсув відновиться.
To enable horizontal scroll locking, select View->Synchronize Horizontal Scrolling or press the  button. Щоб включити замок горизонтальної прокрутки, виберіть View->Синхронізувати горизонтальну прокрутку або натисніть   кнопку.
To enable vertical scroll locking, select Вигляд ->Synchronize Vertical Scrolling or press the  button. Для включення замка вертикальної прокрутки, виберіть Вигляд ->Синхронізувати вертикальну прокрутку або натисніть  кнопку.
 

  X
  Loading