Folding

Згортання

Notepad++ supports so called folding for your text documents. This means that certain lines of your text can be hidden based on certain traits. This works well for structured languages such as C++ or XML . Blocks of texts are 'parented' to others and by folding them (also called collapsing) only the first line is visible. This works well if you want a quick glance at your document and skim for a relevant position. Unfolding the text (a.k.a. Expanding or Uncollapsing) shows the text again. Notepad + + підтримує так зване згортання для текстових документів. Це означає, що певні рядки тексту можуть бути приховані на основі певних ознак. Це добре працює для структурованих мов, таких як C + + або XML. Блоки тексту вкладені в інші, і при складанні їх (також називається згортанням) залишається видимим тільки перший рядок. Це корисне, якщо ви хочете швидко проглянути документ і пробігтися по суттєвим пунктам. Розгортання тексту (тобто Розширення або Розкладання) показує текст знову.
You can recognize text that can be folded by looking at the fold margin on the left. This margin shows icons and line to indicate the structure of the text (the appearance of the margin can be changed, see Styler Configurator and Preferences). The current lexer determines the structure (see Languages). By default, the fold margin shows boxes and lines to indicate the structure. A box with a minus sign () indicates the text can be collapsed. Inversely, a box with a plus sign () indicates the text can be expanded. Folded text is additionally indicated with a horizontal line where the text is collapsed. The first line of the collapsed text will always remain visible. Lines on the fold margin indicate that the textlines they run by are foldable. Vertical lines () indicate multiple lines that can be folded together as a group, which is terminated with a small horizontal line() or a box. Ви можете впізнати текст, який можна скласти, дивлячись на полосу згорток зліва. Цей полоса показує значки та рядки для позначення структури тексту (зовнішній вигляд полоси може бути змінений, див.  Кофігуратор стилю and Опції). Поточний лексичний аналізатор визначає структуру (див.Мови). За замовчуванням полосу згорток показує квадрати і лінії, які показують структуру. Квадрат зі знаком мінус () вказує на текст, що може бути згорнутий. Навпаки, квадрат зі знаком плюс () вказує на текст, що може бути розширений. Складений текст додатково позначений горизонтальною лінією в місці, де текст згорнений. Перший рядок згорнутого тексту завжди буде залишатися видимим. Лінії на полосі згорток вказують на те, що рядки тексту, поздовж яких вони простягаються, можуть бути згорнутими. Вертикальні лінії () вказують на кілька рядків, що можуть бути складені разом, як група, яка визначається малою горизонтальною лінією() або квадратом.
The images shown above are from the default style, one among the 4 supported. Also, you may decide to hide the margin completely, even when the language of the document allows for folding. Значки, показані вище, відповідають стилю за замовчуванням, одному з 4-х підтримуваних. Крім того, ви можете приховати полосу згорток повністю, навіть коли мова документа дозволяє згортання.
There are multiple ways to fold text. Є кілька способів, щоб згорнути текст.
 • The foremost means is by clicking with the left mouse button on a box with a minus sign. This will simply collapse all the text that is in this group.
 • The same procedure but with the Ctrl key pressed down will cause the group to collapse, but also any sub groups inside. This effectively means that if you were to unfold just that group, all subgroups would still be folded.
 • Using the menu:
  View->Fold All will fold every single group in the document, causing the minimal amount of text visible. View->Collapse current level will only collapse the current group (that is, the group that contains the current line, anywhere in the group). This will not collapse any subgroups. View->Collapse level... will collapse the selected level (ranging from 1 to 8). This will collapse all the groups on a particular level, but not any subgroups. You can use this to view your text with a certain 'level of detail'.
 • Насамперед клацнувши лівою кнопкою миші на квадраті зі знаком мінус. Це легко згорне весь текст, який знаходиться в цій групі.
 • Така ж процедура, проте натисканням клавіши Ctrl , спричинить згортання групи та всіх підгруп всередині. Це означає, що, якщо б ви розгорнули тільки що складену групу, всі її підгрупи будуть як і раніше складені.
 • За допомогою меню:
  Вигляд->Згорнути все буде складено кожну групу в документі, в результаті чого буде видимою мінімальна кількість тексту. Вигляд->Згорнути поточний рівень буде тільки згорнута поточна група (тобто група, яка містить поточний рядок в будь-якому місці в групі). Це не згорне будь-яку з підгруп. Вигляд ->Згорнути рівень... згорне обраний рівень (від 1 до 8). Будуть згорнуті всі групи на певному рівні, але не будь-якій з підгруп. Ви можете використовувати це, щоб переглянути текст з певним «рівнем деталізації».
To unfold folded text, use any of the following measures: Щоб розгорнути згорнутий текст, використовуйте будь-які з наступних способів:
 • Click on the box with the plus sign in the fold margin, this will expand that group.
 • Click on the box with the plus sign with the Shift or Ctrl key pressed down. This will expand the group and any folded subgroups.
 • Using the menu:
  View->Unfold All will expand every single group in the document, this will cause the maximum amount of text to be visible. View->Uncollapse current level will only expand the current group (that is, the group that contains the current line). This will not collapse any subgroups. View->Uncollapse level... will make every group of a certain level visible, including any parenting group.
 • Клацніть на квадраті зі знаком плюс на полосі згорток - це розгорне групу.
 • Клацніть на квадраті зі знаком плюс, з натиснутою кнопкою Shift або Ctrl. Це розгорне групу і будь-яку складену підгрупу.
 • За допомогою меню:
  Вигляд->Розгорнути все буде розгорнута кожна група в документі, з’явиться максимальна кількість видимого тексту. Вигляд->Розгорнути поточний рівень буде розгорнута тільки поточна група (тобто група, яка містить поточний рядок). Будь-яка з підгруп не буде розгорнута.
  Вигляд->Розгорнути рівень... зробить все групи певного рівня видимого, включаючи будь-які батьківські групи.
Also note that if any change occurs in folded text, it will automatically unfold to show the text. Також відзначимо, що якщо відбувається будь-яка зміна в складеному тексту, він буде автоматично розгортатися.
X
Loading